KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ
Efe Diş Polikliniği tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması
prensibi başta olmak üzere; müşterilerimizin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak kaydedilecek,
sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde
işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.
İşbu Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul
tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun
olarak hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nin yayım tarihinden sonra Kanun veya ilgili sair
mevzuatta değişiklik olması ve Aydınlatma Metni’nin söz konusu değişiklikle uyumsuz hale
gelmesi durumunda değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır. Kurul tarafından
yayımlanan bilumum tebliğ, karar ve rehberler tarafımdan/tarafımızca takip edilmekte,
Aydınlatma Metni ile öngörülen kurallar güncel tutulmaktadır.
1. VERİ SAHİBİ/İLGİLİ KİŞİ
İşbu Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, kişisel verileri işlenen hasta ve
hasta yakınlarıdır.
2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ
Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Efe Diş Polikliniği tarafından aşağıda
açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin
sorularınız için iletisim@efedispoliklinigi.com e-posta adresi üzerinden Efe Diş Polikliniği
İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.
3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, İŞLENMESİNİN HUKUKİ
SEBEPLERİ VE TOPLANMA YÖNTEMLERİ
Efe Diş Polikliniği, kişisel verileri Kanun’un 5. ve 6. maddesinde kişisel verilerin işlenme
şartları” başlığı altında belirlenen şartlara uygun şekilde ve ölçüde kişisel verilerinizi
kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçün kişilere aktarabilecek,
sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Efe Diş Polikliniği kişisel verilerin işlenme amaçlarını
açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar
kapsamında kişisel veri işlemektedir. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve
yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde Efe
Diş Polikliniği tarafından işlenmektedir:
Veri İşleme Faaliyeti: Hasta Kayıt, Randevu ve Çağrı Merkezi Hattı Faaliyetlerinin
Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ad-Soyadı
Hasta Yakını Ad-Soyadı (İşlemler
Hasta Yakını Tarafından
Yürütüldüğü Takdirde)
Telefon Numarası
Hasta Yakını Telefon Numarası
(İşlemler Hasta Yakını Tarafından
Yürütüldüğü Takdirde)
E-posta Bilgisi
Hasta Yakını E-Posta Bilgisi
(İşlemler Hasta Yakını Tarafından
Yürütüldüğü Takdirde)
Çağrı Merkezi Kayıtları
Talep ve Şikayetler
Kimlik Tespiti Ve Doğrulanma İşlemlerinin
Yürütülmesi, Randevu Oluşturulması, Randevuların
İptal ve Değişiklik İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi,
Randevu Hakkında Bilgilendirmelerin Yapılması,
Çağrı Merkezi Üzerinden Randevu Süreçlerinin
Yürütülmesi, Tamamlanmamış Randevulara İlişkin
Hatırlatmaların Yapılması, Günlük Operasyonların
Planlanması ve Yönetilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata
Uygun Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi,
Hasta İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve
Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi,
Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin
Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Klinik tarafından yukarıda sayılan
amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta
KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin
gerekli olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama
Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz çağrı merkezi
hattı, tarafımıza ait internet sitesi üzerinden elektronik
formlar ve çeşitli iletişim araçları üzerinden, anlaşmalı
olduğumuz randevu hizmeti veren çeşitli internet
siteleri ve internet sitelerine ait mobil uygulamalar ve
çağrı merkezi hatları üzerinden toplanmaktadır.
Veri İşleme Faaliyeti: Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ad-Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Cinsiyet, Uyruk, Medeni Hal
Doğum Yeri/Tarihi
Kimlik Seri No./Geçerlilik Tarihi
Anne Adı, Baba Adı
Kimlik Cilt No./Sıra No.
Pasaport Numarası/ Geçerlilik
Süresi/Verildiği Ülke
Tansiyon, Boy, Kilo Bilgisi
Kronik Hastalık, Alerji Bilgileri
Menstrüasyon Bilgisi
Muayene, Reçete Verileri
Tanı, Teşhis, Tedavi, Tetkik,
Laboratuvar, Test Bilgileri
Sosyal Güvenlik Kurumu Verileri
Özel Sağlık Sigortasına İlişkin
Veriler
Hastane Seçimi Bilgisi
Doğum Prosedüründe Dini
İhtiyaç Bilgisi
Kimlik Tespiti Ve Doğrulanması İşlemlerinin
Yürütülmesi, Kamu Sağlığının Korunması, Koruyucu
Hekimlik, Tıbbî Teşhis, Gerekli Tedavi Ve Bakım
Hizmetlerinin Yürütülmesi, İlgili Mevzuat Uyarınca
Sağlık Bakanlığı Ve Diğer Kamu Kurum Ve
Kuruluşları İle Talep Edilen Bilgilerin Paylaşılması,
İlaç Teminin Sağlanması, Günlük Operasyonların
Planlanması Ve Yönetilmesi, Hastanın
Değerlendirilmesi, Ayakta Tedavinin
Gerçekleştirilmesi, Gerekli Test Ve Tetkiklerin
Yapılması Ve İlgili Süreçlerin Yürütülmesi, Hastaya
Dair Yürütülen Teşhis Ve Tedavi Çalışmaları
Kapsamında Laboratuvar, Görüntüleme Vb.
Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sunulan Sağlık Ve
Finansal Hizmetlere İlişkin Verilerinin Mevzuata
Uygun Olarak Arşivlenmesi /Saklanması, Yetkili
Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin
Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Klinik tarafından yukarıda sayılan
amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta
KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin
yürütülmesi
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama
Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz çağrı merkezi
hattı, çeşitli iletişim araçları, aydınlatma onam
formları, klinik formları üzerinden toplanmaktadır.
Veri İşleme Faaliyeti: Hasta Çıkış ve Finans/Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ad-Soyadı
Banka Hesap Bilgileri
Kredi Kartı Numarası
Fatura Bilgileri
Makbuz Bilgileri
İmza
Finans ve Muhasebe Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sağlık
Finansmanın Planlanması Ve Yönetimi, Anlaşmalı
Kurumlar İle İlişkinin Teyit Edilmesi, Sunulan Sağlık
Ve Finansal Hizmetlere İlişkin Verilerinin Mevzuata
Uygun Olarak Arşivlenmesi /Saklanması, Hizmetlerin
Faturalandırılması Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin
Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Klinik tarafından yukarıda sayılan
amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta
KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin
gerekli olması
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü
yerine getirebilmesi için zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama
Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ÖSS formları,
ibranameler aracılığıyla toplanmaktadır.
Veri İşleme Faaliyeti: İnternet Sitesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
IP
Kullanıcı Trafik Bilgisi
İnternet Sitesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama
ve Arşiv Hizmetlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği
Süreçlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının
Oluşturulması ve Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve
Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin
Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Klinik tarafından yukarıda sayılan
amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta
KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
Kanunlarda açıkça öngörülmesi
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama
Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz tarafımıza ait
internet sitesi aracılığıyla toplanmaktadır.
Veri İşleme Faaliyeti: Fiziksel Mekan Güvenliği Sağlanması
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Kamera Kayıtları
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin
Temini, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili
Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel verileriniz, Klinik tarafından yukarıda sayılan
amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta
KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu
olması
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama
Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CCTV
kameraları ile toplanmaktadır.
Veri İşleme Faaliyeti: Hukuki İşlem Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Adli ve İdari Makamlarla
Yazışmalardaki Bilgiler
İhtarname/ İhbarname
Kapsamındaki Bilgiler
Sözleşme Bilgisi
Dava Dosyasındaki Bilgiler
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme
Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve
Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi
Ve Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin
Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Klinik tarafından yukarıda sayılan
amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta
KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama
Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz vekaletnameler,
sözleşmeler, basılı ve elektronik dilekçeler/evraklar
vasıtasıyla toplanmaktadır.
4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Veri sahiplerine ait kişisel veriler yalnızca yukarıda sayılan amaçlar ve paylaşım amacınız
dahilinde işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçiler ve ortaklarımız, özel sigorta şirketleri,
tıbbi teşhis ve tedavi için işbirliği içerisinde olduğumuz yurt içinde bulunan laboratuvarlar,
görüntüleme merkezleri, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan
kurumlar, hastaneler, hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık
kuruluşu, ikinci hekim görüşünün alınması amacıyla ikinci hekim, yetki verilen kanuni
temsilciler, danışmanlık aldığımız avukatlar, denetçiler dahil üçüncü kişiler, işvereniniz,
faturalandırmanın çalışılan kuruma yapıldığı takdirde ilgili kuruma, hastanın bakımının hastane
dışında da sürdürülebilmesi niyetiyle refakatçileriniz, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talep
ettiği belge ve amaçlarla sınırlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları, bilgi teknolojileri ve
arşiv hizmeti veren şirketler ile paylaşılmaktadır.
5. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE
PAYLAŞILMASI
Kişisel verileriniz; kimlik, iletişim ve sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin altyapısı yurt dışında
bulunan çeşitli programlar aracılığıyla saklanması, saklama ve arşiv faaliyeti amacıyla
yararlanılan sistem altyapılarının veya bulut sistemlerinin yurt dışında bulunması, özel sigorta
şirketleri vb. ilgililere gönderilen e-posta irtibat adreslerinin ve tarafımıza ait e-posta hizmeti
altyapılarının yurt dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması, ikinci bir görüş talep ettiğiniz
hekimin yurt dışında bulunması, yurt içinde bulunan bir hekimden ikinci görüş talep edilmesi
durumunda altyapısı yurt dışında bulunan telefon uygulamaları aracılığıyla hastaya ait sağlık
verisi iletilmesi, internet sitesinde bulunan iletişim formunda belirtilen bilgilerin otomatik yolla
altyapısı yurt dışında bulunan e-posta veri merkezlerine iletilmesi çerçevesinde yurt dışı ile
paylaşılabilmektedir.
6. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://efedispoliklinigi.com
adresinde paylaşılmış olan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ esas alınmıştır.) doldurmak ile veya başvuru formunda yazılı zorunlu
bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi,
güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Efe Diş Polikliniği daha önce
bildirilen ve Efe Diş Polikliniği sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak
suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Efe Diş Polikliniği’e ait aşağıda belirtilen
Güneştepe Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Cad. No:62 GÜNGÖREN/İSTANBUL adresine
veyahut iletisim@efedispoliklinigi.com irtibat adresine iletmeniz durumunda talebin niteliğine
göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak,
işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Efe Diş Polikliniği tarafından Kişisel Verileri
Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Efe Diş Polikliniği, yürürlükteki mevzuatın değişikliğe uğraması ve işbu Kişisel Verilerin
Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile söz konusu değişiklik arasında herhangi bir
uyumsuzluk olması halinde, mevzuat hükümlerinin uygulama alanı bulacağını temin eder.
Veri Sorumlusu : Efe Diş Polikliniği
Adres : Güneştepe Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Cad. No:62
GÜNGÖREN/İSTANBUL
Telefon : +90 212 557 06 10