KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ
Efe Diş Polikliniği (Bundan sonra kısaca Klinik olarak anılacaktır.) tarafından veri
sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; internet
sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak,
güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin
verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.
İşbu Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul
tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun
olarak hazırlanmıştır. Klinik tarafından Aydınlatma Metni’nin yayım tarihinden sonra Kanun
veya ilgili sair mevzuatta değişiklik olması ve Aydınlatma Metni’nin söz konusu değişiklik ile
uyumsuz hale gelmesi durumunda değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır.
Kurul tarafından yayımlanan bilumum tebliğ, karar ve rehberler Klinik tarafından takip
edilmekte, Aydınlatma Metni ile öngörülen kurallar güncel tutulmaktadır.
1. VERİ SAHİBİ/İLGİLİ KİŞİ
Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahipleri/ilgili kişiler, Klinik tarandan kişisel verileri
işlenmekte olan https://efedispoliklinigi.com internet sitesini ziyaret eden tüm gerçek kişilerdir.
2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ
Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Efe Diş Polikliniği tarafından aşağıda
açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için iletisim@efedispoliklinigi.com e-posta
adresi üzerinden Klinik İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.
3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, İŞLENMESİNİN HUKUKİ
SEBEPLERİ VE TOPLANMA YÖNTEMLERİ
Klinik , kişisel verileri Kanun’un 5. maddesinde “kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı
altında belirlenen şartlara uygun şekilde ve ölçüde kişisel verilerinizi kaydedebilecek,
saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere aktarabilecek, sınıflandırabilecek ve
işleyebilecektir. Klinik, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine
faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında kişisel veri
işlemektedir.
İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz
aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde Klinik tarafından işlenmektedir.
Veri Kategorisi: Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel
Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Adı
Soyadı
Ziyaretçi Kaydının Oluşturulması, İnternet Sitesi Üzerinden
Soru, Talep ve Şikayetlerin Kaydedilmesi, Değerlendirilmesi ve
Çözümlenmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnternet
Sitesi Üzerinden İletilen Soru, Talep ve Şikayetlere Geri
Dönüşlerin Sağlanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun
Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin
Temini, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin rütülmesi, Saklama ve
Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin
İşlenmesinin
Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Klinik tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci
maddesinde belirtilen;
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri
Toplama
Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz internet sitesinde yer alan
iletişim formları aracılığıyla toplanmaktadır.
Veri Kategorisi: İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel
Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Telefon Numarası
E-Posta Adresi
Ziyaretçi Kaydının Oluşturulması, İnternet Sitesi Üzerinden
Soru, Talep ve Şikayetlerin Kaydedilmesi, Değerlendirilmesi
ve Çözümlenmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
İnternet Sitesi Üzerinden İletilen Soru, Talep ve Şikayetlere
Geri Dönüşlerin Sağlanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun
Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin
Temini, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve
Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin
İşlenmesinin
Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Klinik tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci
maddesinde belirtilen;
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri
Toplama
Yöntemleri
Verileriniz internet sitesinde yer alan iletişim formları
aracılığıyla toplanmaktadır.
Veri Kategorisi: İşlem Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel
Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
IP Adresi
İnternet Sitesini
Ziyaret Süresi
Zorunlu Çerezler
İnternet Sitesinin Temel İşlevinin Yerine Getirilmesi ve
İşlevselliğinin Arttırılması, Ziyaretçi Kaydının Oluşturulması,
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Veri Sorumlusu
Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Bilgi Güvenliği
Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin
Yürütülmesi
Kişisel Verilerin
İşlenmesinin
Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Klinik tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci
maddesinde belirtilen;
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri
Toplama
Yöntemleri
Verileriniz elektronik formlar ve internet sitesi vasıtasıyla
toplanmaktadır.
Diğer Bilgiler
İşlenen Kişisel
Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Soru/Talep/Şikayet
Konusu
Ziyaretçi Kaydının Oluşturulması, İnternet Sitesi Üzerinden
Soru, Talep ve Şikayetlerin Kaydedilmesi, Değerlendirilmesi
ve Çözümlenmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
İnternet Sitesi Üzerinden İletilen Soru, Talep ve Şikayetlere
Geri Dönüşlerin Sağlanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun
Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin
Temini, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve
Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Toplanan kişisel verileriniz Klinik tarafından; yukarıda sayılan veri işleme amaçları ile
Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, hukuki
danışmanlık hizmeti alma amacıyla hukuk büroları, mali müşavirler ve diğer danışmanlar ile,
saklama ve arşiv faaliyetlerinden yararlanılması ve veri güvenliğinin sağlanması amacıyla bilgi
teknolojileri, bulut ve arşiv hizmeti veren firma ve kişilerle ve talep edilmesi halinde yetkili
kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
5. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE
PAYLAŞILMASI
Kişisel verileriniz, ilgililere gönderilen e-posta irtibat adreslerinin e-posta hizmeti altyapılarının
yurt dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması çerçevesinde yurt dışı ile
paylaşılabilmektedir.
6. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi veri sahibi başvuru prosedüründe
düzenlenen yöntemlerle (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ esas
alınmıştır.) https://efedispoliklinigi.com web adresinde yayınlanan Veri Sahibi Başvuru
Formu’nu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge
ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza
Kişisel Verilerin
İşlenmesinin
Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Klinik tarafından yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci
maddesinde belirtilen;
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri
Toplama
Yöntemleri
Verileriniz internet sitesinde yer alan iletişim formları
aracılığıyla toplanmaktadır.
ya da ilgili kişi tarafından Klinik’e daha önce bildirilen Klinik’in sisteminde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Klinik’e ait
iletisim@efedispoliklinigi.com irtibat adresine veya aşağıda belirtilen Güneştepe Mahallesi,
Necip Fazıl Kısakürek Cad. No:62 GÜNGÖREN/İSTANBUL adresine iletmeniz durumunda
Klinik, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Klinik tarafından
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel
veri sahipleri;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.
Efe Diş Polikliniği, yürürlükteki mevzuatın değişikliğe uğraması ve işbu Kişisel Verilerin
Korunması Hakkında İnternet Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni ile söz konusu değişiklik
arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde, mevzuat hükümlerinin uygulama alanı
bulacağını temin eder.
Veri Sorumlusu : Efe Diş Polikliniği
Adres : Güneştepe Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Cad. No:62
GÜNGÖREN/İSTANBUL
Telefon : +90 212 557 06 10