GÜVENLİK KAMERALARI AYDINLATMA METNİ
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’Kanun’’) 10.
maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Efe Diş Polikliniği tarafından
hazırlanmıştır.
Kliniğimizin içerisinde dış kapı girişini ve önünü, bekleme salonunu, vezneyi, koridoru, kliniği
görecek şekilde bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla hastalarımızın, ziyaretçilerimizin ve
çalışanlarımızın kapalı devre görüntü kaydı yapılmaktadır.
1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a): Güvenlik kameraları vasıtası ile lenecek
kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Efe Diş Polikliniği sorumluluğunda muhafaza
edilecek ve korunacaktır.
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b): Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un
5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde,
kliniğimizin güvenliğinin sağlanma amaçları dâhilinde, çalışanlarımızın,
ziyaretçilerimizin, hastalarımızın güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak
ve olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi amacıyla, haftanın 7 günü,
günde 24 saat kayıt gerçekleştirilmesi suretiyle işlenmektedir. Güvenliğinin sağlanması ve
olağan dışı durumların tespit edilebilmesi amacıyla gerekli kontroller, Efe Diş Polikliniği
tarafından sağlanmaktadır.
3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması (KVKK 10.c): Söz konusu kişisel veriler, Kanun’un 8. ve
9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların
gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları
uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi
ve/veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar ve/veya ilgili kolluk kuvvetleri
ile paylaşılacaktır.
4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç): Kişisel verileriniz,
Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu
olması” hukuki sebebi ile iki ay süreyle mevzuata uygun koşullarda otomatik olan
yöntemlerle elektronik olarak işlenebilecektir.
5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d): Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış
olup bu madde kapsamında şu haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: a) kişisel
verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin
bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme; ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı
üçüncü kişileri bilme; d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini
isteme; e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; g)
kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak
işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Tebliğ’e göre Veri Sorumlusuna (Efe Diş Polikliniği) Güneştepe Mahallesi, Necip Fazıl
Kısakürek Cad. No:62 GÜNGÖREN/İSTANBUL adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.