KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
AÇIK RIZA METNİ+
Efe Diş Polikliniği (‘Klinik ’) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin
korunması prensibi başta olmak üzere; ilgili kişilerin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak ve Kanun’da
sayılan işlenme şartları çerçevesinde https://efedispoliklinigi.com internet sitesi üzerinden
ulaşabileceğiniz aydınlatma metninde detaylı olarak yer verilen şekilde işlenecek, mevzuatın
izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.
1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ
Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Efe Diş Polikliniği tarafından aşağıda
açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin
sorularınız için iletisim@efedispoliklinigi.com e-posta adresi üzerinden Klinik İrtibat Kişisi ile
iletişime geçebilirsiniz.
2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde “kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında
belirlenen şartlara uygun şekilde ve ölçüde işbu açık rızanız dahilinde kamu sağlığının
korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, çağrı
merkezi aracılığıyla randevu süreçlerinin yürütülmesi, yurt içi ve yurt dışı hizmet sağlayıcıların
bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde saklanması, erişim faaliyetlerinin yürütülmesi, finans
ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, her türlü
hukuki ve finansal danışmanlık işlemlerinin yürütülmesi kapsamında kişisel verilerinizi
kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere aktarabilecek,
sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.
3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ile, özel sigorta
şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri), Sosyal Güvenlik Kurumu ile, Emniyet
Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri ile, Nüfus Genel Müdürlüğü ile, Türkiye Eczacılar
Birliği ile, adli makamlar ile, Tıbbi teşhis ve tedavi için birliği içerisinde olduğunuz yurt
içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, sevk edilmem durumunda sevk
edildiğiniz veya kendi başvurunuz üzerine sevk edilme talebinde bulunduğunuz başka bir
klinik, sağlık kuruluşu ile, yetki vermiş olduğum kanuni temsilciler ile, çalışmakta olduğumuz
avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü
kişiler ile, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler ile, faturalandırma işlemleri
kapsamında bağımsız muhasebeci ve mali müşavirler ile, kliniğimizin finans faaliyetlerini
yerine getirmek için üçüncü kişilerden ödeme ntemleri başta olmak üzere ödeme altyapısı
kapsamında çözüm ortakları ile, yurt içinde bulunan ikinci hekim görüşü alınması kapsamında
ikinci hekim ile, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği belge ve amaçlarla sınırlı olarak
yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yurt içerisinde altyapı hizmeti sunan bilgi teknolojileri
şirketleri ve arşiv hizmeti veren şirketler ile, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında iş
ortağımız olan Hastaneler ile paylaşılmaktadır.
4. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE
PAYLAŞILMASI
Kişisel verileriniz, saklama ve arşiv faaliyetlerinden yararlanılması kapsamında yurt dışında
altyapı hizmeti sunan bilgi teknolojileri şirketleri ve arşiv hizmeti veren şirketler ile ilgililere
gönderilen e-posta irtibat adreslerinin e-posta hizmeti altyapılarının ve online iletişim platformu
altyapılarının yurt dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması, yurt dışında bulunan ikinci
hekim görüşü alınması çerçevesinde yurt dışı ile paylaşılabilmektedir.
5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ
SEBEPLER
Kişisel verileriniz, açık rızanızın alınması doğrultusunda tarafımızca elektronik ortamda
Şirketçe sunulan hizmetlerin mevzuata uygun olarak eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine
getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, Klinik tarafından farklı
kanallarla ve aşağıda açıklanan hukuki sebeplere dayanarak elektronik ortamda yukarıda
sıralanan amaç doğrultusunda doldurmuş olduğunuz kişisel verileri çeşitli formlar vasıtasıyla
otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle mevzuat hükümlerine uygun şekilde
işlenebilmektedir. Kanun’un 5/1 hükmünde düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı
olarak Klinik; açık rızanız ile Şirket’e ilettiğiniz kişisel verilerinizi Kanunu ve ikincil
düzenlemelere uygun olarak işleyebilecektir.
6. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://efedispoliklinigi.com
adresinde paylaşılmış olan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul
ve Esasları Hakkında Tebliğ esas alınmıştır.) doldurmak ile veya başvuru formunda yazılı
zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP)
adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Klinik’e daha önce
bildirilen ve Klinik’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak
suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Klinik’e ait aşağıda belirtilen Güneştepe
Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Cad. No:62 GÜNGÖREN/İSTANBUL adresine veyahut
iletisim@efedispoliklinigi.com irtibat adresine iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre
talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak,
işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Klinik tarafından Kişisel Verileri Koruma
Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep
etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel
verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı
olarak işlenmesi sebebiyle zarara raması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına
sahiptir.
Efe Diş Polikliniği, yürürlükteki mevzuatın değişikliğe uğraması ve işbu Kişisel Verilerin
Korunması Hakkında Açık Rıza Metni ile söz konusu değişiklik arasında herhangi bir
uyumsuzluk olması halinde, mevzuat hükümlerinin uygulama alanı bulacağını temin eder.
Veri Sorumlusu: Efe Diş Polikliniği
Adres : Güneştepe Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Cad. No:62
GÜNGÖREN/İSTANBUL
Telefon : +90 212 557 06 10